Les présentations de la session Fusillades,RetEx sont sur le site de la SFMC : Communications Fusillades

La Lettre de la SFMC n°81 est diffusée
Placée sur le site web : Lettre SFMC n°81
Les présentations de la session Ebola sont sur le site : Présentations

Un groupe de travail EPI risque bio est lancé pour le rejoindre envoyer un mail à contact

 


Etude CAI, CADI, CARE

:
contact


Victimes et impliqués
:

contact

– Composition du PMA :


contact


– Soutien médico-psychologique :


contact


– Douleur en situation de catastrophe :


contact


– Télémédecine de catastrophe :


contact

Autres langues

 


Witamy  na  stronie  internetowej  

Francuskiego  Towarzystwa  Medycyny  Katastrof

 

W  1983  roku  zosta³o  powo³ane  Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Katastrof,  zaledwie  dwa lata  po  tym,  jak  wprowadzono  nauczanie  tej  dziedziny  medycyny  na  uniwersytetach  medycznych.

 Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Ratunkowej,  jako  towarzystwo  naukowe,  przyjê³o  sobie  za cel  zgrupowaæ  wszystkich  tych,  którzy  zwi¹zani  s¹  z  dzia³aniem  na  rzecz  zapobiegania  katastrofom  oraz  organizacj¹  prowadzenia  akcji  ratunkowej  w  razie  ich  wyst¹pienia.

 Od  ponad  25  lat,  poprzez  swoje  publikacje,  prace  badawcze,  organizowanie  kolokwiów  i  posiedzeñ  naukowych  bêd¹cych  miejscem  wymiany  doœwiadczeñ,  przyczynia  siê  do propagowania  francuskiej  koncepcji  medycyny  katastrof,  zarówno  we Francji  jak  i  poza  jej  granicami.

 Towarzystwo  zrzesza  obecnie  oko³o  700  cz³onków  z  Francji  i  innych  krajów.   S¹  nimi:  lekarze,  ratownicy  medyczni,  farmaceuci,  lekarze  weterynarii,  cz³onkowie  organizacji  obrony  cywilnej,  pracownicy  administracji  s³u¿by  zdrowia,  osoby  odpowiedzialne  za  problemy  bezpieczeñstwa  i  prewencji  z  ró¿nych  stowarzyszeñ.

 Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Ratunkowej  jest  otwarte  na  szeroko  pojêt¹  wspó³pracê  miêdzynarodow¹  i  zaprasza  do  wspólnego  dzia³ania  wszystkich  zainteresowanych,  nie  tylko  z  krajów  frankofoñskich.

 

Nos partenaires

Secours montagne

Haut Comité Français pour la Défense Civile

Eisti

Coopération Internationale pour la Médecine d'Urgence et les VIgilances Sanitaires en Afrique

Organisation Ouest Africaine de la Santé

Université Corse

e-semble

Laerdal

Ensosp

Mardis de l'urgence

Catel

Serb laboratoires

ICBAS

Ouvry

TANIT Developpement

Weinmann

Zodiac Aerospace

Hutchinson