Les présentations de la session Fusillades,RetEx sont sur le site de la SFMC : Communications Fusillades

La Lettre de la SFMC n°81 est diffusée
Placée sur le site web : Lettre SFMC n°81
Les présentations de la session Ebola sont sur le site : Présentations

Un groupe de travail EPI risque bio est lancé pour le rejoindre envoyer un mail à contact

 


Etude CAI, CADI, CARE

:
contact


Victimes et impliqués
:

contact

– Composition du PMA :


contact


– Soutien médico-psychologique :


contact


– Douleur en situation de catastrophe :


contact


– Télémédecine de catastrophe :


contact

Autres langues


 • drapeau Brasil
 • Brasil

 • drapeau 中文
 • 中文

 • drapeau Deutsch
 • Deutsch

 • drapeau English
 • English

 • drapeau Español
 • Español

 • drapeau Italiano
 • Italiano

 • drapeau Maghrébin
 • Maghrébin

 • drapeau Polonais
 • Polonais

 • drapeau Portuguese
 • Portuguese

 • drapeau Romana
 • Romana

 • drapeau Russe
 • Russe

 • drapeau Ukrainien
 • Ukrainien

 • drapeau Vietnam
 • Vietnam

Witamy  na  stronie  internetowej  

Francuskiego  Towarzystwa  Medycyny  Katastrof

 

W  1983  roku  zosta³o  powo³ane  Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Katastrof,  zaledwie  dwa lata  po  tym,  jak  wprowadzono  nauczanie  tej  dziedziny  medycyny  na  uniwersytetach  medycznych.

 Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Ratunkowej,  jako  towarzystwo  naukowe,  przyjê³o  sobie  za cel  zgrupowaæ  wszystkich  tych,  którzy  zwi¹zani  s¹  z  dzia³aniem  na  rzecz  zapobiegania  katastrofom  oraz  organizacj¹  prowadzenia  akcji  ratunkowej  w  razie  ich  wyst¹pienia.

 Od  ponad  25  lat,  poprzez  swoje  publikacje,  prace  badawcze,  organizowanie  kolokwiów  i  posiedzeñ  naukowych  bêd¹cych  miejscem  wymiany  doœwiadczeñ,  przyczynia  siê  do propagowania  francuskiej  koncepcji  medycyny  katastrof,  zarówno  we Francji  jak  i  poza  jej  granicami.

 Towarzystwo  zrzesza  obecnie  oko³o  700  cz³onków  z  Francji  i  innych  krajów.   S¹  nimi:  lekarze,  ratownicy  medyczni,  farmaceuci,  lekarze  weterynarii,  cz³onkowie  organizacji  obrony  cywilnej,  pracownicy  administracji  s³u¿by  zdrowia,  osoby  odpowiedzialne  za  problemy  bezpieczeñstwa  i  prewencji  z  ró¿nych  stowarzyszeñ.

 Francuskie  Towarzystwo  Medycyny  Ratunkowej  jest  otwarte  na  szeroko  pojêt¹  wspó³pracê  miêdzynarodow¹  i  zaprasza  do  wspólnego  dzia³ania  wszystkich  zainteresowanych,  nie  tylko  z  krajów  frankofoñskich.